godlo bip logo logo e uslugi

                                                                              

logo1alo

Facebook Image

Link do strony elektronicznego naboru

REGULAMIN REKRUTACJI
do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19

obowiązujący w I ALO w Gdyni

 

 1. Podstawa prawna:
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.). 
 5. Zarządzenie nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018-19 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (…) w województwie pomorskim.
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14   marca   2017r. w   sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 poz.586).
 7. Planowane oddziały z przedmiotami realizowanymi w rozszerzonej podstawie programowej (częściowo od klasy pierwszej, a ostatecznie od klasy drugiej, zgodnie z wytycznymi z właściwych przepisów prawa):
 1. Oferta rekrutacyjna na 2018-19 (w nawiasie rozszerzenie):
 • klasa A: POLITECHNICZNA (matematyka, fizyka, język angielski);
 • klasa B: BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (biologia, chemia, język angielski);
 • klasa C: PRAWNICZA (język polski, historia, język angielski);
 • klasa D: INFORMATYCZNA (matematyka, informatyka, język angielski);
 • klasa E: EKONOMICZNO-MENEDŻERSKA (matematyka, geografia, język angielski).
 1. Drugim językiem obcym nowożytnym nauczanym we wszystkich oddziałach w I ALO jest język niemiecki. Wyjątek stanowi klasa prawnicza, gdzie drugim nauczanym językiem będzie do wyboru język niemiecki lub język hiszpański.
 2. Limit miejsc w klasach pierwszych: 192 (6 oddziałów po 32 uczniów, w tym 2 oddziały B).
 3. W klasach pierwszych będą realizowane przedmioty na poziomie podstawowym zgodnie z ramowym planem nauczania oraz wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym, stosownie do możliwości wynikających z przepisów prawa i specyfiki zaplanowanych oddziałów. Pozostałe przedmioty rozszerzone i uzupełniające będą realizowane od klasy drugiej.
 4. Wybór oddziału jest jednoznaczny z wolą kontynuowania nauki w kolejnych latach w zaproponowanej strukturze i planie nauczania. Wdrażanie zgłoszonych wniosków i uwag będzie możliwe tylko pod warunkiem stwierdzenia braku przeszkód organizacyjnych i kadrowych w szkole.
 • Etapy rekrutacji.
 1. I Akademickie LO rekrutuje uczniów do szkoły w oparciu o przyjęty w Gdyni system rekrutacji elektronicznej. Szczegóły logowania się do systemu, tryb i harmonogram dostępny na stronach internetowych systemu oraz w instrukcji rekrutacji dostępnej w szkole (po dostarczeniu przez operatora).
 2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów znajdują się w zarządzeniu nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. (na stronie kuratorium.gda.pl w zakładce „Rodzice/uczniowie”, a następnie „Rekrutacja do szkół”).
 3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym obowiązujący dla aspirujących do I Akademickiego LO w Gdyni:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 maja 2018 r.

do 20 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

od 13 lipca 2018 r.

do 10 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum).

od 22 czerwca 2018 r.

od godz. 12.00

do 26 czerwca 2018 r.

do godz.15.00

nie dotyczy

3.*

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz   dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu   rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej   czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7   ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmn.).

do 5 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

do 24 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

4.*

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

6 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

27 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

5.*

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 6 lipca 2018 r.

od godz. 12.00

do 11 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

od 27 sierpnia 2018 r.

od godz. 12.00

do 30 sierpnia 2018 r

do godz. 12.00

6.*

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2018 r.

od godz. 12.00

do 31 sierpnia 2018 r.

od godz. 12.00

 • W razie wystąpienia konieczności potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniach, termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych (przyjętych/nieprzyjętych) przedłuża się zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 1. Wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji to:

 

 1. obowiązkowe:
  • wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica/opiekuna prawnego;
  • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 2. dla posiadających uprawnienia:
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o którym mowa w art. 20 d ustawy o systemie oświaty;
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników.

Zasady pierwszeństwa i dokumentowanie wynikające wprost z właściwych przepisów prawa:

 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość;
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
 1. na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (U. 1997, Nr 123 poz. 776):
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 1. na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem:
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 1. na podstawie dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (U. 2011 Nr 149 poz. 887):
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 1. na podstawie oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata:
 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci).
  • Kwestionariusz dot. kandydatów przyjętych w toku rekrutacji do I ALO.
  • Dokumenty rekrutacyjne w I ALO w Gdyni przyjmuje sekretariat szkoły w terminach wg podanego harmonogramu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Na każdym etapie rekrutacji przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów właściwych dla danego etapu rekrutacji.
 1. Kryteria kwalifikowania kandydatów:

 

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2 i art. 20f ust. 1 ww. ustawy.
 2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu gimnazjalnego;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału. W I ALO tymi przedmiotami są język angielski (w przypadku braku oceny z języka angielskiego – języka niemieckiego, w przypadku braku oceny z języka niemieckiego – innego języka obcego nowożytnego) oraz wskazany przedmiot w zależności od wyboru oddziału, i tak:
 • fizyka do klasy I A (rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski);
 • chemia do klasy I B (rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski);
 • historia do klasy I C (rozszerzenia: historia, język polski, język angielski);
 • fizyka do klasy I D ( rozszerzenia: matematyka, informatyka, język angielski);
 • geografia do klasy I E (rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski).
  1. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
  2. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d ustawy o systemie oświaty;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym.
  2. Przeliczanie na punkty:
 1. wyników egzaminu gimnazjalnego (o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art.20h ust.6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty):
 • wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • matematyki;
 • przedmiotów przyrodniczych;
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
 • mnoży się przez 0,2;
 • w efekcie w tej części rekrutacji (z egzaminu gimnazjalnego) można uzyskać 100 punktów;  
 1. ocen z zajęć edukacyjnych (o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty) wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
 • celujący – 18 punktów;
 • bardzo dobry – 17 punktów;
 • dobry – 14 punktów;
 • dostateczny – 8 punktów;
 • dopuszczający – 2 punkty;
 1. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4, art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy) przyznaje się 7 punktów;
 2. w przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty;
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów;
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów;
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów;
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;
  • krajowym – przyznaje się 3 punkty;
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;
  • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w takich zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (o których mowa w art. 20f ust.2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy) przyznaje się 3 punkty.
 3. W efekcie w tej części rekrutacji można uzyskać 100 punktów (72 za oceny ze świadectwa, 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  18 punktów za udział w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych oraz 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej).

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów;
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów;
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów;
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów;
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów;
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów;
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów;
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów;
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów;
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów;
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów;
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów;
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
  • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 3. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych w innych szkołach nie są wliczane do ogólnej liczby punktów i nie są brane pod uwagę w procedurach rekrutacji do I ALO w Gdyni.
 4. W I ALO nie organizuje się sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.
 5. Po laureatach i finalistach wskazanych w pkt. V ust. 1 pierwszeństwo w przyjęciu do danego typu klasy mają kandydaci z większą ilością punktów od pozostałych ubiegających się kandydatów.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
 8. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. W bieżącym roku szkolnym prowadzi się elektroniczną rekrutację niezależnie do każdego
  z proponowanych oddziałów w szkole.
 2. Warunkiem umieszczenia na liście w danym oddziale jest wskazanie przez kandydata tego oddziału wśród preferowanych w systemie elektronicznej rekrutacji do szkoły.
 3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od procedur postępowania kwalifikacyjnego w trybie
  i terminie ustawowym.
 4. Szkolny punkt informacyjny znajduje się w sekretariacie szkoły i w okresie rekrutacji jest czynny w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00.
 5. W sprawach nieuregulowanych i odwoławczych obowiązują zasady określone
  we wskazanej podstawie prawnej niniejszego regulaminu.

 

   
© I ALO